top of page

FoU PROSJEKT - oppstart 2022

Goe-Production har inngått en Forsknings- og utviklingsavtale med Norges Fotballforbund og Oslo Kommune for uttesting av NORFILL.  I prosjektet skal det installeres inntil 10 kunstgressbaner på forskjellige geografiske plasseringer i Norge for å teste biogranulatet under ulike klimatiske forhold. To av banene skal installeres i Oslo Kommune, og de resterende 8 banene/baneeierne er foreløpig ikke fastsatt. NFF står for utvelgelsen av baneeiere til prosjektet. Hver kunstgressbane skal kvalifiseres i henhold til FIFA-krav, samt testes av et stort antall spillere som avgir tilbakemeldinger via et app-system.

 

Anerkjente eksterne FoU-institusjoner skal gjennomføre livssyklusanalyser av granulatet for å dokumentere granulatets miljøeffekter og karbonavtrykk. Det skal også utvikles vedlikeholdsmetoder for å sikre optimal levetid og brukervennlighet av granulatet. Prosjektet vil bidra til økt kunnskapsformidling om bruk av biologisk granulat på kunstgressbaner, samt bidra til utvikling av mer miljøvennlige kunstgressbaner i sin helhet.

 

Prosjektet bygger videre på erfaringer fra første banetest av det biologiske granulatet i Kristiansand.

PROSJEKTETS HOVEDMÅL

 • Teste granulatet under ulike klimatiske forhold gjennom alle årstider i Norge. Dette skal gjennomføres ved å installere 10 baner på ulike geografiske områder i Norge.
   

 • Videreutvikle NORFILL for bredde- og toppfotball.
   

 • Videreutvikling av vintersystem – Målsetning: FIFA-Quality Pro, uten undervarme.

PROSJEKTETS DELMÅL

 • Inntil 10 forskjellige systemer skal kvalifiseres i henhold til FIFA-krav.
   

 • Vedlikeholdsmetoder skal defineres og etableres.    
   

 • Livssyklusanalyser (LCA) skal gjennomføres. Disse utføres av eksterne FoU institusjoner.
   

 • Bidra til økt kunnskapsformidling om bruk av biologisk granulat på kunstgressbaner.
   

 • Utvikle og dokumentere en pilotproduksjonslinje med kapasitet til å levere i henhold til prosjektplan.

STATUS FOR PROSJEKTET - KRISTIANSAND

Den første banen med NORFILL ble installert ved Sukkevann Idrettspark (Bane A) i Kristiansand, august 2021. Kort oppsummert vurderes banen som et alternativ til gummigranulat-banen på samme felt (bane C). Vi har gjennomført de første vinterevalueringene under skiftende temperaturer mellom 5 og -10 °C. Vekslende nedbør i form av regn og snø har ført til blant annet underkjølt og frossen grunn i banene. Vinterevalueringene har så langt vist lovende resultater. Både Bane A og Bane C har frosset i bunnen under disse klimatiske forholdene, men begge har hatt et luftig innfyll i gresset, og har vært spillbare med skiftende spillkvalitet. Det biologiske granulatet har ikke fryst i seg selv, men frost i bunnen skyldes fryst sand. Dette gjelder for begge banene. Det konkluderes med at biogranulatet kan videreutvikles ytterligere.

 

Bane A i Kristiansand er testet og bestått i henhold til FIFA Quality Pro krav – toppfotball. Banen er testet av Sports Labs Ltd, et FIFA-akkreditert laboratorium. Bane B, ved Sukkevann Idrettspark installeres i løpet av juli 2022. Det skal installeres en videreutviklet versjon av NORFILL.
 

       

 

bottom of page