top of page
forest-2165356_1920.jpg

INVESTOR
RELASJONER

GOE-Production AS har signert en omfattende FoU-avtale med Norges Fotballforbund og Oslo kommune, med formål om å kvalifisere GOE BIOgranulat som et reelt alternativ på kunstgressmarkedet. Ved endt FoU prosjekt skal GOE kommersialisere GOE BIOgranulat for å møte markedsetterspørselen etter miljøvennlig granulat. For å oppnå dette trenger selskapet kapital slik at vi kan gjennomføre nødvendige investeringer. Vi ønsker i den anledning å sette av 19% av bedriftens aksjeandel og fremtidig overskudd til et generelt aksjesalg. Dette utgjør totalt 19 MNOK. Aksjer i GOE Production er unoterte ordinære A-aksjer i henhold til «Lov om aksjeselskaper».

Er du interessert i å investere i dette prosjektet kan du lese mer om GOE BIOgranulat og muligheter i markedet, under.

 

Er du interessert i å kjøpe aksjer kan du registrere deg ved hjelp av skjemaet under, så tar vi kontakt. Du vil da få mulighet til å delta på et overordnet investormøte.

Dine investeringer vil brukes til å bygge opp en norsk produksjon som anvender lokalt tømmer og som vil levere både nasjonalt og internasjonalt.

 

Skattefordeler ved investering i oppstartsbedrifter

GOE-Production ønsker også å informere om potensielle skattemessige fordeler ved å investere i oppstartsbedrifter. Fra og med 1. juli 2017 kan personlige skattytere få fradrag i alminnelig inntekt ved å investere i oppstartsselskaper. For å få fradrag må aksjeinnskuddet minst være på 30.000 kroner, og maksimalt én million kroner.

 

Skattefradraget er i 2021 på 22 prosent, noe som betyr at et aksjekjøp til én million kroner gir rett på 220.000 kroner i inntektsfradrag. Dersom selskapet uheldigvis går konkurs, og aksjene blir null verdt, kan du fradragsføre 31,68 prosent av investert beløp.

 

Vil du lære mer om dette kan du lese på skatteetatens sider her.

Les mer

OMTALT I MEDIA AV

nrk sort.png
stavangeraftenblad_2000px.png
strandbuen sort.png
Fædrelandsvennen-blå copy.png

Tusen takk!

INVESTER

VIL DU VÆRE MED Å FJERNE GUMMIGRANULAT FRA KUNSTGRESSBANER I DITT LOKALMILJØ?

 

Utslipp av mikroplast fra kunstgressbaner er et stort miljøproblem i Norge og resten av verden. På hver eneste kunstgressbane ligger det flere titalls tonn med oppmalt gummi fra kasserte bildekk. En betydelig andel av dette gummigranulatet forsvinner hvert år ut i naturen, og videre til elver og vassdrag. Det er i underkant av 2000 kunstgressbaner i Norge. Klima- og miljødepartementet anslår at opp mot 3000 tonn mikroplast forsvinner fra disse banene hvert år. Dette utgjør Norges nest største kilde mikroplastutslipp. Mye gummigranulat finner også veien til private hjem og særlig til vaskemaskinen.

 

(Ref. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/noregs-plaststrategi/id2867004/ )

 

For å bidra til å redusere dette utslippet skal GOE-Production utvikle, produsere og tilby et alternativt og miljøvennlig granulat til bruk på kunstgressbaner.

 

 

UTVIKLING av GOE BIO GRANULAT

 

GOE BIOgranulat er opprinnelig en spin-off fra reservoarteknologi utviklet til oljeindustrien. GOE-Ip, majoritetsaksjonær i GOE-Production, brukte ca. fem år på forskning og utvikling av granulatet før GOE-Production ble stiftet med formål om å videreutvikle, og til slutt kommersialisere granulatet for kunstgressbaner.  

 

Til produksjon av GOE BIOgranulat brukes norsk tømmer. Kjerneveden blir maskinert til små partikler som har en dimensjon på 2x2x2 millimeter. Disse blir videre behandlet, prosessert og preservert før de blir installert på kunstgressbaner. Det brukes ingen kunstige tilsetninger i produksjonen av GOE BIOgranulat. GOE-Production vil ta initiativ til gjenplanting av tilsvarende mengde skog som anvendes i produksjonen for å opprettholde tilgang på godt råstoff.

 

GOE Production skal videreutvikle dagens småskala produksjon til et fullstendig pilotanlegg. Anlegget er lokalisert på Hjelmeland i Ryfylke, hvor vi anvender lokal skog og arbeidskraft i produksjonen.

 

 

GOE BIO GRANULAT på SUKKEVANN IDRETTSANLEGG i KRISTIANSAND KOMMUNE

 

I løpet av sommeren 2021 etablerte vi et anlegg med fire testbaner (totalt ca. 10.000m2) ved Sukkevann Idrettsanlegg like utenfor Kristiansand. Dette gjorde vi sammen med Norges Fotballforbund (NFF), Kristiansand Kommune og Randesund Idrettslag. For tiden pågår det aktiv fotballspilling og testing av GOE BIO Granulat på dette anlegget. I løpet av 2021 / 22 vil vi utføre flere tester på banen for å kvalifisere innfyllet for de strengeste kravene innen kunstgressbaner – FIFA Quality / FIFA Quality Pro. https://www.fifa.com/technical/football-technology/standards

 

 

MULIGHETER og UTFORDRINGER i et FREMTIDIG MARKED

 

Det finnes i dag noen eksisterende miljøvennlige innfyll til kunstgressbaner. Dette er f.eks. kork, olivenstein og skrotskog. Samtlige av disse leverandørene et lokalisert utenfor Norge, og benytter arbeidskraft og råstoff fra andre steder i verden. Det påpekes dog at overnevnte alternative innfyll besitter svakheter som vi i GOE-Production har tro på at vi kan løse.

 

GOE BIOgranulat er et teknologisk utviklet innfyll hvor kompliserte fysiske og biokjemiske egenskaper i trevirket blir utviklet i produksjonen. Både teknologien og prosessen som skaper GOE BIOgranulat er søkt beskyttet under et omfattende patent. Denne er under behandling, og det forventes en godkjenning i løpet av 2022.

 

 

 

MULIGHETER for NYBYGGING av KUNSTGRESSBANER

 

Fra og med juli 2021 har det blitt strengere krav til bruk av plastinnfyll og polymerer ved bygging av nye kunstgressbaner.

 

Hvis man fortsatt vil bruke plastholdig materiale, må banen og området utrustes med anlegg for oppsamling og begrensning av utslipp via både drensvann og idrettsutøvere (f.eks. i sko og drakt).

 

Utbyggere av kunstgressbaner skal helst velge miljøvennlige alternativer til plast og polymerer.

 

GOE BIOgranulat er et slikt alternativ.

 

Det forventes en årlig nybygging på i underkant av 840 kunstgressbaner i Europa. Dette er en 2% økning i forhold til dagens antall baner i Europa.

 

 

EKSISTERENDE MULIGHETER for GOE BIO Granulat

 

Det finnes i dag om lag 42.000 store og små kunstgressbaner i Europa. Kunstgressbaner har en normal levetid på 10-12 år. For hvert år, skal 10% av de eksisterende banene i Europa renoveres og innfyllet byttes ut – antall: 4200 baner. For hver bane skal om lag 80-100m3 innfyll erstattes – fortrinnsvis med et miljøvennlig alternativ.

 

GOE-Production er en av veldig få tilbydere av et miljøvennlig alternativt innfyll til kunstgressbaner.

 

bottom of page